შრომის სამართალი (eng)

შრომის სამართლის საერთაშორისო სტანდარტები, ეროვნული კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა (eng)


კურსის მიზანი: კურსის მიზანია დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის...

more
USAID
This program was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of The High School of Justice and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, or implementing partner.
EWMI