სამოსამართლო კანდიდატების მომზადება

1. როგორ გავხდე მოსამართლე?

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულია, რომ: „მოსამართლედ შეიძლება დაინიშნოს (აირჩეს) საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული... ვრცლად

2. სად ბარდება მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა და ვის შეიძლება მივმართო ამ საკითხთან დაკავშირებით?

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდების ორგანიზებას ახდენს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ვრცლად

3. როგორ მოვხვდე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში „იუსტიციის მსმენელის“ სტატუსით?

სკოლაში იუსტიციის მსმენელად მიღება ხდება კონკურსის წესით, რომელსაც ატარებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.  სკოლაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ქმედუნარიან, ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქეს,... ვრცლად

4. რამდენ ხანს გრძელდება „იუსტიციის მსმენელთა“ სასწავლო კურსი?

იუსტიციის მსმენელთა მოსამზადებელი პროგრამის ხანგრძლივობაა 10 თვე. იუსტიციის მსმენელისათვის, რომელსაც აქვს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელად, საერთო სასამართლოს... ვრცლად

5. რა ეტაპებისგან შედგება „იუსტიციის მსმენელთა“ სასწავლო კურსი?

იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი მოიცავს სამ ეტაპს: .....   ვრცლად

6. არის თუ არა ფასიანი „იუსტიციის მსმენელთა“ სასწავლო კურსი?

იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი არის უფასო. მსმენელი იღებს სახელმწიფო სტიპენდიას. ვრცლად

7. რა ოდენობის სტიპენდიას იღებს „იუსტიციის მსმენელი“?

იუსტიციის მსმენელი სასწავლო კურსის გავლისას იღებს სახელმწიფო სტიპენდიას, რომლის ოდენობა არ შეიძლება იყოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის მინიმალური ხელფასის 1/4-ზე ნაკლები. ვრცლად

8. სად ხორციელდება „იუსტიციის მსმენელთა“ სწავლება?

იუსტიციის მსმენელთა სწავლება ხორციელდება ქ. თბილისში. თეორიული კურსი და სემინარული მუშაობა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სათავო ოფისში, ხოლო სტაჟირებას იუსტიციის მსმენელები, როგორც წესი გადიან თბილისის საქალაქო... ვრცლად

9. ვალდებულია, თუ არა „იუსტიციის მსმენელი“ ყოველ დღე ესწრებოდეს სწავლებას და რამდენ ხანს გრძელდება ერთი სასწავლო დღე?

იუსტიციის მსმენელი ვალდებულია სწავლებას დაესწროს ყოველდღე, რომელიც ხორციელდება 10:00 საათიან 18:00 საათამდე. ვრცლად

10. ვინ არიან „იუსტიციის მსმენელთა“ მასწავლებლები?

იუსტიციის მსმენელთა სწავლებას წარმართავენ სკოლის მასწავლებლები, რომელთა შერჩევას ახორციელებს სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო. სკოლის მასწავლებლის შერჩევა ხდება სამართლის სფეროს ან/და სასაწავლო თემის/თემების მიხედვით.... ვრცლად

11. როგორ ხდება „იუსტიციის მსმენელთა“ თეორიული კურსის შეფასება?

თეორიული კურსის ბოლოს იუსტიციის მსმენელი აბარებს თეორიული კურსის დამამთავრებელ გამოცდას, რომელიც ტარდება ტესტური ფორმით წერილობით ან ელექტრონულად, სკოლის ვებპორტალის გამოყენებით. საგამოცდო ტესტი შედგება ასი... ვრცლად

12. როგორ ხდება „იუსტიციის მსმენელთა“ სავალდებულო სტაჟირების შეფასება?

იუსტიციის მსმენელი სტაჟირების კოორდინატორის მიერ ყოველდღიურად, დადგენილი ქულების მიხედვით ფასდება, ხოლო სტაჟირების პროცესის დასრულების შემდგომ სტაჟირების კოორდინატორი მასზე ადგენს რეკომენდაციას (იუსტიციის მსმენელის... ვრცლად

13. როგორ ხდება „იუსტიციის მსმენელთა“ სემინარული მუშაობის შეფასება?

იუსტიციის თითოეულ მსმენელზე, სემინარული მუშაობის მასწავლებელი ადგენს სემინარული მუშაობის აღწერის ფორმას.  ვრცლად

14. რა ფორმით ტარდება „იუსტიციის მსმენელთა“ კურსის დამამთავრებელი გამოცდა?

დამამთავრებელ გამოცდაზე, მსმენელს სასამართლო პრაქტიკიდან ეძლევა სისხლის სამართლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული საქმე. მსმენელმა უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი კატეგორიის საქმე და მასზე უნდა შეადგინოს სასამართლო... ვრცლად

15. რა ხდება თუკი „იუსტიციის მსმენელი“ წარმატებით ვერ გაივლის თეორიული კურსის დამამთავრებელ გამოცდას?

იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელი თეორიული კურსის დამამთავრებელ გამოცდაში მიიღებს 60 ქულაზე ნაკლებს იგი უპირობოდ გაირიცხება სკოლიდან. თუ მსმენელმა თეორიული კურსის დამამთავრებელ გამოცდაში მოაგროვა არანაკლებ – 60 და არაუმეტეს, 74... ვრცლად

16. რა ხდება თუკი „იუსტიციის მსმენელი“ წარმატებით ვერ გაივლის კურსის დამამთავრებელ გამოცდას?

სკოლის დამამთავრებელი გამოცდა ითვლება ჩაბარებულად თუ მსმენელი მოაგროვებს, სულ მცირე, 85 ქულას. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამამთავრებელი გამოცდის შედეგების გადასინჯვა (პრეტენზიის წარდგენა), შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ... ვრცლად

17. რას ნიშნავს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასება?

იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო ამტკიცებს საკვალიფიკაციო სიას და ასევე სკოლის კურსდამთავრებულის ინდივიდუალურ შეფასებას. დამოუკიდებელი საბჭოს... ვრცლად

18. რა სახის დოკუმენტს გასცემს სკოლა კურსდამთავრებულ „იუსტიციის მსმენელზე“?

საკვალიფიკაციო სიაში შეყვანილ იუსტიციის მსმენელზე გაიცემა სკოლის სასწავლო კურსის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, სადაც აღინიშნება, რომ მან გაიარა იუსტიციის მსმენელთა სრული სასწავლო კურსი და ირიცხება იუსტიციის... ვრცლად
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI