სამოსამართლო კანდიდატების მომზადება


15. რა ხდება თუკი „იუსტიციის მსმენელი“ წარმატებით ვერ გაივლის თეორიული კურსის დამამთავრებელ გამოცდას?

იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელი თეორიული კურსის დამამთავრებელ გამოცდაში მიიღებს 60 ქულაზე ნაკლებს იგი უპირობოდ გაირიცხება სკოლიდან. თუ მსმენელმა თეორიული კურსის დამამთავრებელ გამოცდაში მოაგროვა არანაკლებ – 60 და არაუმეტეს, 74 ქულა, იგი ვერ სარგებლობს პრეტენზიის წარდგენის უფლებით. ამ შემთხვევაში, ასევე თუ მიიღო 75-დან 79 ქულამდე, მაგრამ წარდგენილი პრეტენზია არ დაკმაყოფილდება ან არ იქნება წარდგენილი – საგამოცდო კომისია დამოუკიდებელი საბჭოს წინაშე აყენებს საკითხს მსმენელის დამატებით თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერადად დაშვების შესახებ. დამოუკიდებელი საბჭო იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:

ა) მსმენელის სკოლიდან გარიცხვის შესახებ;

 ბ) მსმენელის დამატებით თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერადად დაშვების შესახებ.

  • თუ მსმენელი დაშვებულ იქნება დამატებით თეორიულ გამოცდაზე და ვერ ჩააბარებს თეორიულ გამოცდას, დამოუკიდებელი საბჭო უფლებამოსილია მსმენელის მიმართვის საფუძველზე გამონაკლისის სახით, განიხილოს მისი მომდევნო ჯგუფთან ერთად ერთჯერადად, სრული სასწავლო კურსის გავლის საკითხი. დამოუკიდებელი საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება მსმენელის მომდევნო ჯგუფთან ერთად სასწავლო კურსზე ერთჯერადად დაშვების თაობაზე, შემდეგი პირობების არსებობის შემთხვევაში:

ა) მსმენელი პირველ ან/და დამატებით თეორიულ გამოცდაში მიიღებს არანაკლებ 75 ქულას;

ბ) მსმენელის მიერ თეორიული კურსის არასაპატიოდ გაცდენილი დრო არ აღემატება 2 საათს;

გ) თეორიული კურსის განმავლობაში, მსმენელის მიმართ ადგილი არ ჰქონდა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევას და სკოლის დირექციის მიერ მსმენელი დისციპლინის ნაწილში ხასიათდება დადებითად.


უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI